Zde najdete stručný popis většiny institucí, se kterými má Evropa nebo evropské státy něco společného. Podtržená hesla jsou odkazy pro podrobnější informace.

Evropská rada - založená v rove 1949 v Londýně. Sídlo je ve Strassbourgu. Sdružuje 43 států. Zakládající státy jsou Velká Británie, Francie, Itálie, Belgie, Nizozemsko, Irsko, Dánsko, Norsko, Švédsko. Evropská rada usiluje o koordinaci politiky v otázkách hospodářských, sociálních, kulturních, právních, vědeckých a administrativních.

Evropská unie - je souhrnným pojmenováním evropských zemí s cílem integrovat svou hospodářskou politiku a podporovat vzestup. Cílem je zavést volný pohyb zboží, kapitálu a pracovních sil. Sídlo se nachází v Bruxelles.

Evropský parlament - tvoří 518 členů přímo volených národními parlamenty. Sídlo je v Luxembourgu.

Evropský soudní dvůr - má 13 soudců a 6 generálních advokátů. Sídlo je v Luxembourgu.

Evropské společenství uhlí a oceli - ECSC. Sídlo je v Luxembourgu.Ukolem je,přispívat k hospodářskému rozvoji a ke zvyšování životní úrovně v členských státech zřizením společného trhu pro uhlí,koks,železnou rudu a ocel.

Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě- KBSE Zahrnuje otázky bezpečnosti v Evropě, hospodářskou,vědeckou, technickou a ekologickou spolupráci, bezpečnost a spolupráci ve Středozemí, spolupráci v humanitárních oblastech a plnění závazků v oblasti lidských práv a základních svobod. Stálý sekretariát KBSE je v Praze.

Evropské sdružení volného obchodu - EFTA Byla založená 1960 v Stockholmu za účelem odstranění cel a kvantitativního omezení dovozu a vývozu zboží. V součastné době má 16 členů.

Nato - Severoatlantický pakt. Má sídlo v Bruselu a je vojenskopolitickým seskupením hospodářských vyspělých zemí.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj - OECD se sídlem v Paříži. Účelem je dosažení nejvyššího hospodářského růstu a životní úrovně. Má taky prohloubit hospodářskou spolupráci a rozšíření světového obchodu.

Organizace amerických států - OAS má sídlo ve Washingtonu, ale vznikla v Bogotě v roce 1948 k zajištění míru, vzájemné podpory a spolupráce mezi americkými státy, má sjednocovat úsilí pro dosažení hospodářského, sociálního, vědeckotechnického a kulturního pokroku.

Organizace vyvážející ropu - OPEC má sídlo ve Vídni a byla založená v roce 1960 jako sdružení rozvojových států těžících a vyvážejících ropu na ochranu jejich zájmů především proti mezinárodním ropným monopolům. Členské státy jsou např. Alžírsko, Ekvádor, Irák, Irán, Libye, Nigerie atd.

Všeobecná dohoda o clech a obchodu - GATT má sídlo v Ženevě a byla ustanovená v roce 1947. Řeší problémy a rozvoj světového obchodu a upravuje mezinárodní vztahy. V roce 1993 sdružovalo již 117 zemí světa.

Mezinárodní olympijský výbor - IOC-CIO byla založená v roce 1894 v Paříži. Sídlo v současnosti je Lausanne. Zajišťuje konání Olympijských her a sdružuje 192 národních olympijských výboru. Má 89 členů, kteří jsou samostatně jmenovaní.

Světová rada církví - WCC byla založená 1948 v Amsterdamu. Sídlo v současnosti je Ženeva. Členem je 300 církví z více než 100 států.
 

 

 

 

© Kuri 2005